Kült Vakfı
Kült Vakfı
Kült Vakfı

Tüzük

GERİ DÖN

VAKIF:

Madde 1- Vakfın adı: ‘’ Kültür Toplum ve Aile Vakfı’’ dır.

 

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul İli, Bakırköy ilöesinde olupğ, adresi Şenlikköy Mah. Florya Cad. No:65 dir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

 

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3- Vakıf, kültürel ve sosyal hayatın zenginleşmesine katkı sağlamak, sağlıklı birey ve güçlü toplum hedefi için araştırma, geliştirme, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çevre ve sağlık başlıkları altında araştırma geliştirme ve bilinçlendirme ve benzer konularda çalışmalar yapmak ve yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Faaliyetlerinin etkileştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

a) Kurs, seminer, konferans, panel ve sempozyum gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

b) Kitap, dergi, broşür gibi her türlü süreli ve süresiz yayınlar hazırlmak, yayınlamak, radyo,tv, video yayınları hazırlatmak,

c) Amacın geliştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek

d) Kültürel, ekonomik, sosyal, spor, çevre, sağlık ve eğitim gibi alanlarda bilimsel, eğitselve sanatsa etkinliklerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek,

e) Vakfın amacıyla ilgili yasaları düzenlemek için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak,

f) Vakfın Yönetim Kurulunun vereceği kararlar ile velirenen sayıda,belirleyeceği miktarda lisans ve lisanüstü öğrencilerine burs vermek,

g) Vakfın amacı doğrultusunda yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, anket ve benzeri araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

h) Doğal afetlerde ülke yararına çaışmalar yapmak,

i) Vakfın amacı doğrultusunda çalışmları yaparken yurtiçi ve yurtdışındaki kamu kurum ve kuruşları, sivil toplum kurulşları, vakıf ve kamu üniversiteleri ile ortak projeler yapmak ve yürütmek.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakiflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerinin bir ya da bir ço kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç e hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımım sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, mevcut olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmelr, şirket kurmaya, kurulu olanlara iştirake, buları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettimeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yad tümüün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinlli ve yetkilidir. Vakıf, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Madde6- Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından tahsis edilmiş 50.000.00 (ellibin)- dir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasına müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında her türlü hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İnfitai sükna veya mülkiyetten gayri aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

Madde7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli heyeti

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde8- Vakfı mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi adı altında imzaları bulunan (50) kişidir.Mütevelli heyet üyeliğiin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, başalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla üye alınır.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde9- Mütevelli heyet; vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) vakfın yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarnı görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerel kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışında yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tezcilini müteakip bir ay içinde yapılır. Mütevelli Heyeti üyeleri arasından 3(üç)  yıllığına görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Bilanço, bütçe ve çalışma raporlarının, görüşülmesi ve onaylanması ve seçimlerin yapılmasın ilişkin konuları görüşmek üzere 3 (üç) yılda bir şubat ayı içinde toplanır.

 

Mütevelli heyet, ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin ez az üçte birinin yazılı olarak yöneti kurulundan talapte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılda divanın teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az1/10 (onda birinin) yazılı önerisi ile senet değşikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yüklenecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı, üyelere ulaşacak şekilde elektronik imza ile veya taahhütlü mektupla bildirilir.

 

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

 

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ile toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karar bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vakil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

 

Vakıf senedinde yapılacal değşiklik, düzeltme ve ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

 

YÖNETİM KURULU

Mdde11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe 3(üç) yıllığına seçilecek 9 (dokuz)yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakif dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmaden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır. Yönetim kurulu 3(üç) ayda bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3(üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

 

Toplantı yeter sayısı 7(yedi) olup kararlar, mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2(iki) oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterlerine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde12- Yöenetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

 

a) Vakıf gayesi doğrultusunda he türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzek kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça öneceden belirtilmek kaydıyla vakfa müdür atar, bakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluştrabilir, gerektiğinde görevine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personali birimler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şuba ve temsilciik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontro eder, hesap dönemi sonunda gelir gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarındai döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevi yapar

 

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde13- Vakıf yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini  yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda,belirteveği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşöeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU:

Madde14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir prganıdır. denetim kurulu, mütevelli  heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3(üç) kişiden oluşur. ayrıca 2(iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yaar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 ( on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

HUZUR HAKKI:

Madde15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilirp verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler.

 

Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfarın Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2’ inci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

 

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a)Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar

b)Vkfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,

c)İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,

d)Vakıf menkul ve ayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler,

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde17- Vakıf yıllık brüt gelirinin yılda en az 1/3 ( üçte bir) vakıf amaçlarına, kalanı yönetim ve idame gideri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az 1/5( beşte birinin) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az 2/3 (üçte ikisinin) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madee19- Vakfın feshi; yönetim kurulunun veya mütevelli heyet tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin(2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçalrın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İlim Kültür ve Eğitim Vakfı’ na devredilir. Bu tarihte bu isimde bir vakıf olmaması halinde; vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı ise mütevelli heyet başkanı ve 3(üç) asil denetim kurulu üyesi, tasfiye kurulu olarak görev yapar.

 

VAKIF KURUCULARI:

Madde20- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL SAYAR

Prof.Dr. ATEŞ KARATEKE

Dr. ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

DEMET KARAMAN

NUREDDİN NEBATİ

HÜSEYİN ŞAHİN

Ecz. ESEN DALKIRAN BAHADIR

Prof. Dr. KAMİL YALÇIN POLAT

Dent.SONGÜL KALYONCU

REYHAN KALYONCU

NAZİF ERSAN

Av. FARUK GÖKKUŞ

ALİ RIZA YAPAR

MELTEM KARATEKE

Doç.Dr. CELİL USLU

Doç.Dr.MEHMET EREN

Dr. İSMET GÜLÜM ATILGAN

Ecz.DİLEK SÖYLET

Psikolog Dr. MEHMET DİNÇ

Dr. REYHAN YILMAZER

Dr. MAİLE TOPRAK

FULYA ŞİMŞEK

Dr. GÜNER KANER

Dr. ŞÜKRAN ÖZTÜRK

Mimar DAVUT YAZICI

TAHSİN İLERİ

Dr. SEVAL EREN

Dr.SELİME AYDOĞDU

Dent. RUHİGÜL ALBAYRAK

Dr.ZEYNEP HÜLYA ÖZTÜRK

Dr.ZEYNEP ULUSAL

AYŞENUR DİNÇ

Dr. BETÜL ÖZEL

SABRİ ÖZ

LEYLA DAĞDEMİR

Av.FADİME TAYCI

ŞEFİK MEMİŞ

BİROL HACIOĞLU

İBRAHİM KAÇAN

MEHMET HORASAN

İBRAHİM HOCAOĞLU

GÜLCAN BİNGÖL

HASAN SELÇUK SELEK

ESLEM ÖZTÜRK

HATİCE ORAL

EMİNE AHMETOĞLU